Management
Mr Esmail H Patrawala

Mr. Esmail H. Patrawala

E-Mail: aeromarine@vsnl.com

 
Mr Shabbir E Patrawala

Mr. Shabbir E. Patrawala

E-Mail: shabbir@aeromarineindia.com
 
Mr Aliasgar E Patrawala

Mr. Aliasgar E. Patrawala

E-Mail: ali@aeromarineindia.com
 
Mr Tayeb E Patrawala

Mr. Tayeb E. Patrawala

E-Mail: tayeb@aeromarineindia.com